Regulamin serwisu kino.org.pl

W ramach realizacji działań statutowych Fundacja KINO udostępnia nieodpłatnie archiwalne wydania miesięcznika KINO.

Rejestracja uprawnia Użytkownika do korzystania z serwisu kino.org.pl. Użytkownik może wykorzystywać serwis wyłącznie do celów zgodnych z prawem oraz zgodnie z następującymi warunkami: 

1.      W ramach serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do archiwalnych wydań miesięcznika KINO
w postaci plików w formacie PDF.

2.      Serwis zawiera publikacje chronione prawem autorskim. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika nie ogranicza praw autorskich należących do Fundacji KINO, w szczególności jako wydawcy miesięcznika KINO oraz wydawcy serwisu. Fundacja KINO nie udziela Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej, o ile nie jest to w sposób wyraźny określone w niniejszym regulaminie.

3.      Publikacje dostępne w ramach serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie
w serwisie kino.org.pl. W odniesieniu do publikacji dostępnych w serwisie Użytkownik nie może dokonywać ich modyfikacji, utrwalania, zwielokrotniania ani rozpowszechniania na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek technice. Zakaz ten obejmuje również wprowadzanie do pamięci komputera, oraz do sieci komputerowych, baz danych i sieci multimedialnych, w tym do Internetu. Użytkownik nie może wykorzystywać publikacji dostępnych w serwisie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub działalności publicznej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji KINO.

4.      Zakaz, o którym mowa w pkt. 3 nie dotyczy:

  • cytowania publikacji z powołaniem się na źródło, przy czym dla archiwalnych wydań miesięcznika KINO udostępnionych w postaci plików w formacie PDF za źródło uważa się wersję papierową miesięcznika,
  • utrwalania dla celów własnej edukacji lub pracy naukowej, bez prawa zwielokrotniania ani rozpowszechniania na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek technice.

Mając na celu wspieranie działalności edukacyjnej Fundacja KINO zazwyczaj udziela zezwoleń na powielanie udostępnianych w serwisie publikacji dla celów dydaktycznych. W celu uzyskania pisemnej zgody należy skontaktować się drogą mailową z archiwum@kino.org.pl

5.      W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków użytkowania serwisu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez Fundację KINO, iż Użytkownik narusza lub planuje naruszenie tych warunków, Fundacja KINO zastrzega sobie możliwość zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu. Ponadto Fundacja KINO może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw autorskich oraz praw osób trzecich.

6.      Fundacja KINO może w każdym czasie jednostronnie zmienić zasady użytkowania lub zaprzestać świadczenia  serwisu.

7.      Podczas rejestracji użytkownik wybiera hasło oraz podaje inne informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik odpowiada za podanie właściwych informacji niezbędnych do rejestracji oraz za zachowanie poufności hasła.

8.      Akceptując regulamin Użytkownik udostępnia podany podczas rejestracji adres mailowy w celu otrzymywania informacji związanych z działalnością statutową i gospodarczą Fundacji KINO z siedzibą
w Warszawie, ul. Chełmska 21 (00-724 Warszawa) oraz wyraża zgodę na używanie gromadzonych danych w sposób opisany w zasadach Ochrony prywatności.

Ochrona prywatności

Intencją Fundacji KINO jest ograniczenie ilości gromadzonych danych, niezbędnych do zapewnienia jak najlepszego działania serwisu kino.org.pl.

Rejestrując się w serwisie kino.org.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie gromadzonych danych na następujących zasadach:

1.      Podczas rejestracji Użytkownik podaje imię, nazwisko oraz adres mailowy. Dane te zbierane są w celu identyfikacji Użytkownika. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie podanego adres mailowego w celu otrzymywania informacji związanych z działalnością statutową i gospodarczą Fundacji KINO.

2.      Użytkownik może zostać poproszony o podanie w formularzu rejestracyjnym dodatkowych informacji nie stanowiących danych osobowych, w szczególności w formie odpowiedzi na pytania ankietowe. Informacje te zbierane są w celu badań profilu Użytkowników i mogą zostać wykorzystane w związku z działalnością statutową i gospodarczą Fundacji KINO.

3.      Serwery wykorzystywane przez serwis mogą automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje dostarczane przez używane przez Użytkownika aplikacje, w szczególności adres IP, nazwę komputera, adresy otwieranych stron internetowych. Informacje te zbierane są w celu śledzenia ruchu i zachowań Użytkowników w serwisie i mogą zostać wykorzystane w związku z działalnością statutową i gospodarczą Fundacji KINO.

4.      W przypadku uczestnictwa w konkursie lub w celu realizacji zamówienia sprzedaży, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych, w szczególności adresu i innych danych kontaktowych.

5.      Dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika za wyjątkiem następujących przypadków:

  • gdy Fundacja KINO zleci osobom trzecim wykonywanie czynności w ramach własnej działalności statutowej i gospodarczej;

.         gdy ujawnienie danych Użytkownika jest wymagane prawem;

.         gdy w wyniku zbycia całości lub części aktywów Fundacji KINO dane Użytkowników zostają przekazane nabywcy.

6.      Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych i adresu mailowego, podanych przy rejestracji. W tym celu należy skontaktować się drogą mailową z archiwum@kino.org.pl